Loading color scheme

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

 

Fundacja powstała w V 2015r.

Działa na rzecz obywateli miasta Nowy Sącz i okolic. Prowadzi działalność w zakresie udzielania porad prawnych, obywatelskich, doradztwo zawodowe i pomoc przy podejmowaniu aktywności zawodowej. Szczególnie koncentruje się na pomocy ofiarom przestępstw. Współpracuje z Urzędem Miejskim, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, firmą Omega Audyt w zakresie doradztwa zawodowego. W XI 2015 nawiązała współpracę i zawarła porozumienie z fundacją Hetmana J. Tarnowskiego. Innowacyjność Fundacji polega na wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń zawodowych byłych funkcjonariuszy Policji.

Opis zadania

Zadanie ma na celu świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym spełnia następujące funkcje:

  • telefon zaufania dla ofiar przestępstw przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci,
  • dyżury pełnione przez psychologa oraz pomoc prawną w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego i poczty e-mail,
  • infolinia w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, migowym o możliwościach i miejscach pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem,
  • pomoc dla osób przebywających za granicą i obcokrajowców,
  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości, w tym o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne dla NGO.

Utworzony Informatyczny System Obsługi Sieci (SOS) Pomocy Pokrzywdzonym wspomaga pracę Ośrodków Okręgowych i Lokalnych Punktów Pomocy poprzez możliwość rejestracji pokrzywdzonego do danego punktu pomocy. Prowadzona jest ogólnopolska kampania promocyjno- informacyjna na rzecz upowszechnienia wiedzy o Systemie Pomocy na rzecz pokrzywdzonych i świadków przestępstw. Powyższe działanie bezpośrednio wpisuje się w zadania wskazane w Programie Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019-21:

  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail;
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną; -upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom

Call Center

Nasz numer SOS tworzą ludzie o różnym profilu umiejętności: psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Finansowanie
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Nazwa Programu
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2021
Nazwa zadania
Wsparcie i rozwój instytucjonalny systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Budżet
Wartość finansowania
2 968 020,29 zł
Wartość zadania
2 998 000,32 zł
Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej